Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de eenmanszaak Koffiestrateeg ook bekend als ZOespresZO of WorldMapofCoffee, gevestigd te De Meern ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80584918.  

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis.

 1. Consument: een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Producten: alle door de klant afgenomen producten
 3. Diensten: alle door de klant afgenomen diensten
 4. Klant: alle natuurlijke personen, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of rechtspersonen met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer onderhandelt over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van producten en/of diensten;
 5. Gehuurde: de apparatuur inclusief alle bijbehorende accessoires en documentatie die door de opdrachtgever van opdrachtnemer gehuurd wordt;
 6. Opdrachtgever: de klant met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met die opdrachtnemer onderhandelt over het aangaan van een overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt tot – het inschakelen van opdrachtnemer voor beurzen, (sport)evenementen, markten, festivals, feesten en partijen.
 7. Opdrachtnemer: de eenmanszaak Koffiestrateeg ook handelend onder de namen ZOespresZO of Worldmapofcoffee.
 8. Overeenkomst: elke overeenkomt die tussen opdrachtnemer en een klant of consument wordt gesloten, alsmede welke wijzing met betrekking tot deze overeenkomst en alle handelingen of juridische transacties die verband houden met de uitvoering van die overeenkomst en, achteraf gezien, alle handelingen en juridische transacties die nodig waren om deze overeenkomst aan te gaan.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, producten van opdrachtnemer, orders van de klant, de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende handeling en transacties tussen partijen.

2.2 Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant af, tenzij zij schriftelijk instemt met de algemene voorwaarden van de klant.

2.3 Voor zover opdrachtnemer voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst deze algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt opdrachtnemer de algemene voorwaarden onverwijld kosteloos toe aan de klant op verzoek. De algemene voorwaarden liggen tevens bij opdrachtnemer ter inzage en zijn te raadplegen via onze website https://www.koffiestrateeg.nl/algemene-voorwaarden/

2.4 In het geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn of nietig mocht worden verklaard, blijven de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomst strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Een offerte is slechts een uitnodiging aan het adres van de opdrachtgever of klant tot overeenkomst van een dienst of product en is niet bindend voor opdrachtnemer.

3.2 Indien een offerte geaccepteerd is door de opdrachtgever of klant kan deze niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens de door opdrachtnemer aanvaarde voorwaarden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om orders zonder opgaaf van reden te annuleren ter kennisgeving aan de klant of opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet gehouden om reeds betaalde bedragen door klant of opdrachtgever te restitueren behoudens de bedragen welke zijn voorschoten voor de geannuleerde order.

3.3 Alle uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 30 dagen, tenzij anders in de offerte is bepaald, te rekenen vanaf de datum van het uitbrengen van de offerte.

4. Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, en exclusief eventuele heffingen welke voortkomen uit overheidswege.

4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

4.3. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever of klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever of klant in rekening gebracht.

4.4. Als het aantal afgenomen consumpties of aanwezige personen lager is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats. Bij afname van meer consumpties of aanwezigheid van meer personen dan het opgegeven aantal dient ter plekke een nieuwe prijsafspraak gemaakt te worden.

5. Verhuur

5.1. De huurperiode komen partijen schriftelijk, de e-mail of  Whatsapp-berichten overeen.

5.2. De verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop het gehuurde verhuurd is tot en met de einddatum van de huurperiode. De huurperiode kan alleen met voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van opdrachtnemer verlengd worden.

5.3. Indien de opdrachtgever of klant het gehuurde niet op de dag van de afloop van de huurperiode aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, dan wordt voor elke dag dat de opdrachtgever of klant het gehuurde te laat terugbrengt de daghuur aan de opdrachtgever of klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van opdrachtnemer de schade van de opdrachtgever te vorderen die opdrachtnemer lijdt doordat het gehuurde niet tijdig is teruggebracht.

5.4. De opdrachtgever of klant is verplicht het gehuurde te houden in goede staat. Onder goede staat wordt de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de opdrachtgever of klant ter beschikking is gesteld verstaan.

5.5. De opdrachtgever of klant is verplicht al het nodige te doen om het gehuurde in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

5.6. De opdrachtgever of klant is verplicht het gehuurde goed te beveiligen tegen diefstal.

5.7. De opdrachtgever of klant dient alle bij het gehuurde afgeleverde dan wel medegedeelde instructies, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.

5.8. Het is de opdrachtgever of klant niet toegestaan:

 1. veranderingen aan het gehuurde aan te brengen of reparaties aan het gehuurde uit te voeren of door een derde uit te laten voeren of onderdelen van het gehuurde te vervangen;
 2. het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

5.9. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de opdrachtgever of klant dit onverwijld aan opdrachtnemer te melden. Voorts dient de opdrachtgever of klant de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van opdrachtnemer. Bovendien is de opdrachtgever of klant verplicht actief mee te werken, teneinde opdrachtnemer de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.

5.10 De opdrachtgever of klant is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.

5.11 Bij schade aan of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever of klant verplicht opdrachtnemer hier zo spoedig mogelijk over in te lichten. Na deze melding wordt het gehuurde voor rekening van de opdrachtgever of klant door opdrachtnemer gerepareerd of vervangen. Indien er sprake is van normale slijtage aan het gehuurde, dan worden de kosten voor de reparatie of vervanging niet aan de opdrachtgever of klant in rekening gebracht.

5.12 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde door de opdrachtgever of klant te zijn verzekerd.

5.13 Bij diefstal van het gehuurde dient de opdrachtgever of klant aangifte te doen bij de politie.

5.14 Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.

5.15 Vergoedingen op basis van de verkoopprijzen van het gehuurde van de opdrachtgever of klant aan opdrachtnemer voor schade dan wel voor vermissing van het gehuurde geven de opdrachtgever of klant geen aanspraken op (enig deel van) het eigendom van het gehuurde.

6. Overmacht

6.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

6.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever of klant aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

6.3 Indien de overmacht toestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

6.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

6.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven.

7.2. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 450 van 50% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever of klant, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever of klant, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist, over het openstaande factuurbedrag een administratiekosten verschuldigd van 1,5% per maand te verrekenen. De administratiekosten over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever of klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4. Indien de opdrachtgever of klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever of klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.

7.5 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever of klant gedane betalingen te laten strekken  in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen administratiekosten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende administratiekosten.

8. Annulering

8.1 Als de overeenkomst door de opdrachtgever of klant wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

 1. Bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen som;
 2. Bij annulering tussen de 21e tot de 14e dag voor de dag dat opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen som;
 3. Bij annulering tussen de 14e tot de 7e dag voor de dag dat opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen som;
 4. Bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen som.

8.2 Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Annuleringen zijn pas van kracht na bevestiging door opdrachtnemer.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever of klant alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever of klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 De opdrachtgever of klant dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever of klant verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever of klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever of klant zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.4 Voor het geval opdrachtnemer, zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever of klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

10. Afwikkeling van geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever of klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever of klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

11.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

11.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet  aansprakelijk.

11.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever of klant te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever of klant geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

11.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever of klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.6 Opdrachtgever of klant wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever of klant vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

11.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingsmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever of klant, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

11.8 Opdrachtgever of klant is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever of klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever of klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

11.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever of klant en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

11.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst

12. Bescherming gegevens & privacy

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Opdrachtnemer kan gegevens van de opdrachtgever of klant verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen) alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever of klant.

13. Toepasselijk recht

13.1 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of klant gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.